PROJEKT RODINÉHO DOMU – CENA

Jste budoucí stavebník nového rodinného domu a rádi by jste věděli co vlastně v takovém „pytli“ projektu rodinného domu kupujete. Jaké všechny možné části projektové dokumentace jsou povinné či nepovinné pro vydání stavebního povolení? Zde je náš seznam:

 • Studie proveditelnosti – analýza pozemku – (nepovinné) – samostatná část

Studie proveditelnosti obvykle řeší, zdali na daném pozemku můžete postavit váš zamýšlený záměr, jestli nemá nějakou skrytou vadu a jestli je pro váš záměr vhodný.  Pokud šetříte penězi tak svépomocí nahlédněte do územního plánu obce. Zjistíte vše potřebné včetně prostorových regulí pokud byly vydány.

 • Architektonická studie – (povinná) –  cena 5 – 35 000 Kč pro RD – samostatná část

Cena architektonické studie je určena složitostí vašeho stavebního záměru. Jistě bude levnější návrh jednopodlažního RD bez obytného podkroví  versus vícepodlažní objekt ve svahu.

Architektonická studie je atypický řešený návrh objektu pro konkrétní lokalitu / parcelu. Z pohledu architekta a kreativce doporučuji jasně tuto volbu. Vyjde vás návrh sice o pár tisíc navíc, ale návrh bude zcela odpovídat podmínkám jak Vaším tak i územním.

Vedle atypických řešení je možno si vybrat na internetu i nějaký typizovaný dům, který již někdo dříve navrhl a případně se provedou klientské změny. Tyto klientské změny budou ale opět zapracovány do architektonické studie. Své vlastní typové projekty nemám zatím v nabídce.

Architektonickou studii odevzdávám zákazníkům včetně předběžného vyjádření odboru Územního plánování. Záměr je předjednán a víte, že nekupujete zajíce v pytli! Možno též předem zažádat tkzv. Územně plánovací informaci, která je nástrojem územního plánování (§ 21 SZ) – tzv. předběžná informace (§ 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Architektonická studie obvykle vznikne na základě písemného zadání požadavků. Jedná se obvykle o dvě osobní schůzky a návštěvu parcely. Výstupem pak jsou půdorysná řešení, pohledy, vizualizace a základní osazení objektu na pozemku formou situačního výkresu.

Architektonická studie je samostatný díl a fakturuji ji zvlášť.

 • Projektová dokumentace pro stavební povolení DSP- (povinná) – cena 14 – 50 000 Kč

Nejrozsáhlejší část a skládá se z několika dílů které dodává projektant a specialisti.

 • Textová část A. Průvodní zpráva + B. Souhrnná technická zpráva – dodává stavař
 • Situační výkresy C.1, C.2 a C.3 – dodává stavař
 • Dokumentace objektů- Architektonicko-stavební řešení D.1.1 – výkresová část, technická zpráva – dodává stavař
 • Dokumentace objektů- Stavebně konstrukční řešení  D.1.2 – tzv. Statika – dodává specialista
 • Požárně bezpečnostního řešení – PBŘ – D.1.3 – dodává specialista
 • Technického zařízení budovy – TZB – (vodovod, kanalizace, vytápění, elektroinstalace apod.) D.1.4 – dílčí projekty přípojek a vnitřních vedení sítí. – dodává specialista

Tyto části tvoří základní balík projektu, ke kterému se váží další dílčí části které jsou vyjmenovány níže.

Cena projektu DSP u jednotlivých projektantů se může lišit. Je to dáno především detailností, tedy jak moc projekt propracuje. Novela zákona co se týče detailnosti PD však připravila zásadní změny. Již nebude možný tzv. jednostupňový projekt, ale povolování a stavění objektu bude od sebe projekčně vždy odlišeno. Prováděcí projekt bude povinný! A bude platit jak pro rodinné domy tak i rekreační objekty! Dokumentace pro společné řízení o povolení záměru bude mít taktéž jasné obsahové náležitosti!

Vedle tohoto základního balíku dokumentace dále budeme potřebovat

 • PENB průkaz energetické náročnosti budovy – (povinná) – cena 3 – 10 000 Kč

Povinný díl, který se musí doložit u každé novostavby rodinného domu. Je to dokument, který vám řekne, jak moc je objekt hospodárný. Je právě dán limit, jak moc může být dům nehospodárný a pod daný limit nelze jít. To znamená, že objekt musí být patřičným způsobem zateplen a vybaven technologiemi, které zajistí, aby byl šetrný. Již v architektonické studii zhodnotíme jakým způsobem bude objekt konstrukčně postaven a jestli bude ( a kde) ve skladbě navrženo dodatečné zateplení či nikoliv.

 • Radonové měření (povinná – není vyžadováno u podlahového vytápění) 0 – 6 000 Kč

Radon je karcinogenní plyn, který vystupuje ze země a může se v domech kumulovat. Radonovým měřením zjistíte, kolik radonu ze země vystupuje na dané parcele a podle toho se navrhují opatření. U novostavby RD, kde se plánuje podlahové vytápění není nutný průzkum radonu. Opatření jsou nutná vždy maximální (provětrávané podloží + radon. izolace).

 • Geodetické zaměření (povinná) 2 000 – 10 000 Kč

Projektant potřebuje vědět, jak vysoko má navrhnout úroveň podlahy v 1.NP (novostavby)). K tomu potřebuje vědět, jak vysoko se nachází pozemek oproti cestě, jak je svažitý, v jaké úrovni je kanalizace apod. A právě proto se musí provést polohopisné a výškopisné zaměření parcely.

 • Hydrogeologický průzkum (volitelná) 10 000 – 25 000 Kč

HG posudek vám slouží pro několik důležitých návrhů a to pro navržení šířky základů domu a pro vsakování dešťové vody (index vsaku). Pro správné navržené dimenze základu musíme vědět, jaké zeminy se na parcele nachází, jaké souvrství jsou na sobě poskládány, jaká je únosnost zeminy a podobně. Index vsaku nám slouží pro dimenzi vsakovacího zařízení na pozemku.

Pokud tyto informace nevíme musí projektant / statik počítat s tou horší variantou. Stavba se vám prodraží. Do HG posudku se prostě platí investovat.

 • Hluková studie (povinná) 6 000 – 25 000 Kč

Hluková studie se obvykle požaduje při instalaci tepelného čerpadla. Pokud hlukovou studii úředníci z hygieny nevyžadují, nemusí se dělat. Hluková studie je nutná pokud jste ohrožení hlukem např. z provozu rychlostní silnice a podobně. V projektu se snažím zpracovat všechna opatření tak, aby hluková studie nebyla požadována.

 • Návrh sjezdu (povinná) 5 000 – 7 000 Kč

V případě novostavby RD ( nová zástavba v obcích)  je velmi často sjezd na pozemek již proveden. Pokud je sjezd na pozemek doveden a je na správném místě, projekt sjezdu není třeba.

 • Inženýring – vyřízení povolení stavby (povinná) 0 – 3 000 Kč

Jednání s úřady, dotčenými orgány, existence a správa sítí a dalšími účastníky řízení vás až doposud neminulo. V novele stavebního zákona 2024 se ale blýská na lepší časy. Potřebná vyjádření bude muset obstarat SÚ v tzv. Koordinovaném vyjádření. Nutná drobná inženýrská činnost u samotné předprojektové a projektové přípravy je zpoplatněna paušálně.

 • Vynětí ze ZPF, neboli zemědělského půdního fondu (povinná)  0 – 2 000 Kč

V případě že vaše parcela je vedena v katastru nemovití jako orná půda, musí se zastavěná plocha včetně dalších zpevněných plot vyjmout. Toto vyjímání se provádí výpočtem, podání žádosti a zaplacení poplatku. Pokaždé je poplatek jiný, jelikož každá stavba je různě velká a s jinou bonifikací. V případě jednoduchého vynětí ZPF není účtován žádný poplatek.

 • Projekty přípojek (povinná) 3 000 – 9 000 Kč

V případě, že přípojky již na parcelu nejsou dovedeny je nutné toto mít řešeno v PD. Každá přípojka se platí zvlášť (vodovodní, plynová, teplovodní, kanalizační, dešťová).

 • Prováděcí projekt  (povinná) !!!

Prováděcí projekt po novele stavebního zákona 1.1.2024 bude požadován! Stavebník je povinen před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění jednoduchých staveb- tedy vztahuje se na stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci !!! Atelier DIAGRAPH.CZ nedodává tento typ dokumentace a doporučuje se obrátit na dodavatele stavby. Prováděcí projekt je dodáván obvykle s výkazem výměr a položkovým rozpočtem. 

 • Návrh interiéru (volitelná) cena dle výměry místnosti

V návrhu interiéru se cítím velmi silně. Obvyklé je zpracování interiérů komerčních prostor. Základní dispoziční a povrchové řešení s řešením osvětlení je též vhodné u rezidenčních projektů.

 • DOTACE  NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (volitelná) 35 000 – 100 000 Kč

Vyřizuji dotační tituly Nová zelená úsporám / oprav dům po Babičce. Projekt se skládá ze stavební části a energetického posudku.

MÁTE ZÁJEM SI NECHAT ZPRACOVAT PROJEKT A SPLNIT SI SVŮJ SEN KRÁSNÉHO MÍSTA PRO ŽIVOT? NEVÁHEJTE MĚ KONTAKTOVAT!!!